صفحه اصلي > مشاهده اخبار

عنوان خبر : سومين کنگره سراسري انجمن پيشگيري و درمان چاقي

خلاصه خبر :

سومين کنگره سراسري پيشگيري و درمان چاقي در پاييز سال 90 در تهران برگزار خواهد شد.

شرح خبر :

سومين کنگره سراسري پيشگيري و درمان چاقي در پاييز سال 90 در تهران برگزار خواهد شد.
اين تصميم هيأت مديره انجمن پيشگيري و درمان چاقي در تاريخ چهارم مهرماه سال 89 اتخاذ شد. در ابتداي اين جلسه که با حضور اعضا هيأت مديره برگزار شد مقرر گرديد آقاي دکتر حسين پناه به عنوان دبير علمي و آقاي دکتر هاشمي به عنوان دبير اجرايي کنگره انتخاب شدند. همچنين مقرر گرديد تا در صورت امکان مشارکت سازمان بهداشت جهاني نيز در اين خصوص جلب شود. همچنين تصويب گرديد تا کنگره ديگري با عنوان چاقي در کودکان در سال 2012 در اصفهان برگزار شود. در بخش دوم جلسه که نمايندگان اداره کل سلامت شهرداري، اداره بهبود تغذيه وزارت بهداشت و نمايندگان بخش خصوصي حضور داشتند، پيرو تدوين برنامه راهبردي انجمن، محورهاي سياستگزاري در پيشگيري و کنترل چاقي به بحث گذاشته شد و متعاقت آن اهداف راهبردي و فعاليتهاي آنها تعيين و مسئولين اجراي هر کدام مشخص گرديد تا طي 3 ماه آتي به هيأت مديره گزارش نمايد.

نوع خبر : اخبار داخلي کنگره

ليست كلي اخبار